Posted on and Updated on

ปภ. แนะวิธีปฏิบัติตนเมื่อประสบอุบัติเหตุทางถนน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะวิธีปฏิบัติตนเมื่อประสบอุบัติเหตุทางถนน โดยประเมินสถานการณ์และความรุนแรงของอุบัติเหตุ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า การเรียนรู้แก้ไขเหตุฉุกเฉิน เมื่อประสบอุบัติเหตุทางถนนอย่างถูกต้อง จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนและลดการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ Continue reading “ปภ. แนะวิธีปฏิบัติตนเมื่อประสบอุบัติเหตุทางถนน”